Turvapoliitika


Dialina OÜ, registrikood 40103888359, aadress Madanas tn 21, Riga LV-1084  haldab online kauplemiskeskkonda www.alvibalt.eu (edaspidi Portaal), mille vahendusel antakse Portaali kasutajatele võimalus osta ning müüa asju või teenuseid ning kasutada muid Portaali lisateenuseid.

(„Isikuandmed“):

  • Portaalis registreerimisel Kasutaja poolt avaldatud andmed: ees- ja perekonnanimi, isikukood, aadress, telefoninumber, e-posti aadress;
  • Portaali teenuste kasutamisel (müügi- või ostupakkumiste esitamisel) kogutud andmed: kasutaja arveldusarvenumber, maksehäire algus- ja lõpukuupäev, viivituses olev summa, kavandatavad ja teostatavad tehingud, mh teave kasutaja aktiivsete, edukalt/mitteedukalt lõppenud, pooleliolevate, ülespaneku ootel ning tühistatud müügipakkumiste kohta. Lisaks teave aktiivsete ostupakkumiste, ostetud/võidetud esemete, jälgitavate esemete ja mitteedukalt lõppenud pakkumiste kohta;
  • Muul viisil Portaali kasutamise teel saadud andmed nagu näiteks Portaali vahendusel peetav kirjavahetus teiste kasutajatega/kasutajatoega, kasutaja poolt tehtud foorumipostitused, kasutaja tegevuste logi, Portaalis esitatud päringud ja otsingud, andmed teenuse kasutamise seadme kohta, analüütilised andmed kasutaja poolt Portaalis tehtud müügitehingute, pakkumiste, müügikäibe ja allahindluse kohta.

Isikuandmete avaldamine Dialina on vabatahtlik, kuid võib olla vältimatult vajalik Portaali teenuste osutamiseks. Seega kui kasutaja otsustab Dialina Isikuandmeid mitte avaldada, ei saa Dialina kasutajale teenust osutada.

Dialina töötleb Portaali kasutajate Isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel:

  • Portaali kasutajale teenuse osutamiseks või teenuse osutamise tagamiseks;
  • Portaali kasutaja poolt AllePalile antud nõusoleku alusel;
  • Dialina kohalduva juriidilise kohustuse täitmiseks;
  • Dialina õigusliku huvi alusel. Näiteks on AllePalil õigus töödelda kasutaja Isikuandmeid õigustatud huvi alusel pettuse ennetamiseks või oma IT-süsteemide võrguturbe ja teabe turvalisuse tagamiseks.

Dialina kasutab kogutud Isikuandmeid üksnes seaduses või käesolevas privaatsuspoliitikas ning kasutajalepingus sätestatud eesmärkidel, mh järgmistel eesmärkidel: Portaali teenuste osutamiseks, kasutajatoe pakkumiseks, personaalsete kommertsteadaannete ning pakkumiste tegemiseks, Portaali analüüsimiseks ja statistika tegemiseks, Portaali ja selle lisateenuste täiendamiseks.

Kasutajad kohustuvad Portaali teenuste kasutamisel teatavaks saanud teiste kasutajate Isikuandmeid (s.o. nimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber) töötlema üksnes kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitikaga ning kasutajalepinguga.

Dialina kui Isikuandmete vastutav töötleja vastutab Isikuandmete turvalisuse eest. Dialina võib edastada kogutud Isikuandmeid kolmandatele isikutele, nagu näiteks õigusabiteenust osutavale isikule, pilveteenuse osutajale, reklaam- ja turundusteenust pakkuvale isikule, veebilehe kasutusuuringute teostajale, veebi- ja tarkvaraarendajatele, inkasso teenusepakkujale krediidiotsuse tegemiseks, Portaali vahendusel sõlmitud tehingu teisele poolele.

Lisaks võib Dialina edastada kasutaja poolt kuulutuses avaldatud Isikuandmeid (mh nime, kontaktandmed, eseme/objektiga seotud andmeid) pakutavate teenustega integreeritud teenuste (nagu müügi- ja oksjonikeskkonnad) pakkujale eesmärgiga edendada kuulutuses esitatud objekti müüki ja soodustada täiendavate pakkumiste saamist. Seejuures on Dialina õigus kasutada müügikuulutuses avaldatud Isikuandmeid mõnes muus Dialina kuuluvas müügi- või oksjoniportaalis.

Dialina on teinud kõik endast oleneva, et eelnimetatud kolmandad isikud tagaksid Isikuandmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse.

Kasutajate isikuandmeid säilitatakse kogu lepingulise õigussuhe ehk kasutajalepingu kehtivusaja jooksul. Kasutajalepingu lõppemisel ja lepinguga seotud seadusest tulenevate nõuete aegumistähtaja möödumisel vastava kasutaja isikuandmed kustutatakse või anonümiseeritakse. Kasutajalepingu lõpetamiseks ja kasutajakonto sulgemiseks on kasutajal 2 võimalust: kasutaja saab ise kasutajakonto sulgeda logides sisse oma kasutajakontole või võttes ühendust klienditoega aadressil [email protected]

Kas küsimusi on?

Kui teil on raske otsustada, mida valida, võtke meiega ühendust, kasutades tagasihelistamise vormi

Ilu seadmed

Sortimendi värskendused on juba siin meie kodulehel! Kõik tooted laos.

Lisateave