Kasutustingimused


Tingimused


Veebileht www.alvibalt.eu Kasutustingimused

1. Üldine
1.1. Tingimused ja tingimused www.alvibalt.eu (edaspidi "veebileht") on siduv nii külastajale/kasutajale kui ka veebisaidile loetletud teenuseid kasutavale isikule (edaspidi "kasutaja"), olenemata sellest, kas tal on registreeritud veebisaidi kasutajakonto.
1.2. Veebisait on kinnisvara "Kongress ", käibemaksukohustuslane nr 50003887151, ("veebisaidi omanik").
1.3. Veebisaidi omanik võib igal ajal oma äranägemise järgi ja ilma eelneva etteteatamiseta muuta veebisaidi tingimusi. Kõik veebilehe kasutustingimuste muudatused jõustuvad alates hetkest, kui need on veebisaidil avaldatud.

2. Tingimuste aktsepteerimine
2.1. Kasutaja võib veebisaiti kasutada, registreerida oma kasutajakonto ja / või kasutada pakutavaid teenuseid alles pärast seda, kui ta on veebilehe tingimused läbi lugenud ja nendega täielikult, tingimusteta nõustunud. Iga kasutaja vastutab veebilehe kasutustingimuste viimaste värskenduste ülevaatamise eest.
2.2. Veebilehe kasutaja saab kasutustingimustega nõustuda järgmistel viisidel:
2.2.1. Veebisaidi tegeliku kasutamise järgi. Sellisel juhul võib arvestada, et kasutaja on veebilehe kasutustingimusi lugenud ja nendega nõustunud;
2.2.2. Klõpsates nupul "nõustu" või "Kinnita", kui selline võimalus on veebisaidil esitatud.
2.3. Kasutajal ei ole lubatud veebisaiti ja/või pakutavaid teenuseid kasutada, kui:
2.3.1. Kasutaja ei ole täisealine, nii et tingimuste aktsepteerimine oleks talle õiguslikult siduv või muul viisil ei ole sellel isikul õigust veebisaidile juurde pääseda vastavalt õigusaktidele;
2.3.2. Kasutaja on isik, kellel vastavalt õigusaktidele ei ole õigust kasutada veebisaiti ja / või lisatud teenuseid;
2.3.3. Kasutaja ei nõustu kasutustingimustega.

3. Veebilehe kasutamine
3.1. Kasutajal ei ole lubatud paigutada veebisaidile ühtegi reklaami ega kasutada sellel leiduvat teavet ärilistel eesmärkidel.
3.2. Veebisait sisaldab pakutavate teenuste kirjeldust. Kasutajal on kohustus enne vastavate teenuste kasutamise alustamist nende kirjeldus läbi lugeda. Kuid kasutajal on vabadus neist keelduda.
3.3. Kasutaja nõustub, et veebisaidil pakutavate teenuste sisu ja / või nende teenuste pakkumist, samuti sisu ise saab muuta ilma eelneva etteteatamiseta. Seoses eespool nimetatuga ei esita kasutaja mingeid pretensioone ega nõudmisi.
3.4. Kasutaja nõustub, et omanik Kodulehel omal äranägemisel ja ilma ette teatamata võib ajutiselt piirata või tühistada juurdepääsu teenuste või nende mistahes osa neist konkreetse Kasutaja või kõikidele Kasutajatele, ja ette teatamata ajutiselt või täielikult lõpetada hooldus Veebilehel või selle osad (eespool nimetatud sisaldab sulgemise Koduleheküljel). Sellega seoses ei esita kasutaja mingeid nõudeid ega nõudmisi.
3.5. Kasutaja jätab endale õiguse lõpetada veebisaidi ja selle teenuste kasutamine igal ajal.
3.6. Kasutajalt võib nõuda teatud teavet (nt ID-number, aadress, Kontakt tel., ja e-mail), mis on vajalik kasutaja registreerimiseks, et võimaldada juurdepääsu teenustele, osutada teenuseid või säilitada avatud kasutajakonto või registreerida see. Kasutaja tunnistab, et tema esitatud teave peab igal hetkel olema tõene, täpne ja ajakohane ning et see väljendub tema vabas tahtes.
3.7. Kasutajal on õigus kasutada veebilehte ja / või pakutavaid teenuseid ainult käesolevate tingimuste ja Kehtivate õigusaktide kohaselt.
3.8. Kasutaja võib Veebisaidile ja/või mõnele pakutavale teenusele juurde pääseda ainult veebisaidi omaniku poolt pakutava liidese kaudu.
3.9. Kasutaja ei tohi teha tegevusi, mis takistavad (võivad takistada) või põhjustavad (võivad põhjustada) ebamugavusi veebisaidi ja pakutavate teenuste kasutamisel (sealhulgas teenustega seotud serverid ja võrgud).
3.10. Kui juurdepääs kasutajakontole on deaktiveeritud, võib kasutaja keelata juurdepääsu teenustele, kasutajakonto andmetele või failidele või muul viisil muule kasutajakontol leiduvale teabele. Veebisaidi omanik võib oma äranägemise järgi ja ilma eelneva etteteatamiseta deaktiveerida juurdepääsu kasutajakontole (sealhulgas, kuid mitte ainult: käesolevate Tingimuste punktis 4.2 nimetatud juhtudel). Seoses eespool nimetatuga ei esita kasutaja veebilehe omaniku vastu mingeid nõudeid ega nõudmisi.
3.11. Kasutaja kannab täielikku vastutust veebilehel avaldatud ja/või veebilehe omanikule või selle töötajatele saadetud teabe eest (sh, kuid mitte ainult – seoses isikuandmete või fotodega), samuti mis tahes tagajärgede eest (sh. õiguslikud tagajärjed), mis tulenevad sellisest tegevusest.
3.12. Veebilehe omanik ei vastuta kasutaja kohustuste eest. Kasutaja vastutab täielikult käesolevate tingimuste ja järgnevate tagajärgede rikkumise eest.
3.13. Veebilehe omanikul on õigus töödelda kasutaja poolt esitatud informatsiooni (sh., isikuandmed) ja kaasata sellesse kolmandaid isikuid ilma eelneva kooskõlastuseta või kasutaja nõusolekuta.
3.14. Kasutaja vastutab veebilehe kasutajakonto paroolide konfidentsiaalsuse eest. Kasutaja kannab ainuisikulist vastutust kõigi kasutajakontol tehtud toimingute eest. Kui Kasutaja saab teavet parooli või konto loata kasutamise kohta, teavitab ta sellest viivitamatult Veebisaidi omanikku.
3.15. Kodulehele info paigutamisega või e-posti teel jätab veebilehe omanik endale õiguse teavitada kasutajaid kõikidest veebilehe omaniku koostööpartnerite uuendustest, kodulehe sponsoritest ja pakkumistest (eelpool mainitud sisaldab ka reklaami). Nende toimingute jaoks ei ole vaja kasutaja koordineerimist ega luba.

4. Tellimused ja Kasutaja pildid
4.1. Kui kasutaja on aktiveerinud kasutajakonto, saab ta veebilehel tellimuse esitada (kui selline võimalus on pakutud) ja Kasutaja pildid üles laadida. Tellimuse esitamisel ja / või enda piltide üleslaadimisel on keelatud:
4.1.1. Kasutada teavet, mis võib kahjustada või rikkuda intellektuaalomandi õigusi (autoriõigus jne).) või muud õigused;
4.1.2. Kasutage teavet, mis võib solvata oma väärikust;
4.1.3. Kasutage teavet, mis võib nõuda vägivalda, Rassismi või muid ebaseaduslikke tegevusi või propageerida neid;
4.1.4. Kasutage teavet, mis ei ole kooskõlas ühiskonna eetiliste normide ja moraalsete standarditega;
4.1.5. Kasutage teavet, mis sisaldab viirusi või mis on loodud arvuti või tarkvara toimimise kahjustamiseks (ohutus);
4.1.6. Kasutage teavet, mis sisaldab rämpsposti (rämpspost, rämpspost, ahelkirjad) või kooskõlastamata reklaamifunktsioone;
4.1.7. Kasutage pornograafilist või erootilist teavet;
4.1.8. Kasutada eraisikute andmeid sisaldavat informatsiooni (sh., juriidilised isikud), mis ei kuulu avalikesse registritesse;
4.1.9. Kasutada teavet, mis rikub kolmandate isikute autoriõigusi (sh., registreeritud kaubamärgid, disain ja patendid), samuti kõik autoriõigusega kaitstud objektid, nende koopiad, reproduktsioonid, muudatused jne.);
4.1.10. Kasutage muud teavet, mis mõjutab või võib mõjutada veebisaidi normaalset toimimist ja ohutust.
4.2. Tuvastades keelatud teabe kasutamise, võib veebilehe omanik tellimuse keelata, kasutajakonto sulgeda ning kasutaja üles laaditud pildid ja muud failid tühistada. Sellisel juhul ei ole Kasutajal õigust saada kahjuhüvitist ning ta ei esita muid nõudeid ega nõudmisi.
4.3. Veebisaidi omanik ei vastuta kolmandate isikute poolt seoses kasutaja tegevusega tõstatatud nõuete või nõudmiste eest.
4.4. Veebilehe omanik ei kanna vastutust:
4.4.1. Saidi kasutaja poolt esitatud teave ja selle tagajärjed (sh. õiguslikud tagajärjed), mis tulenevad kasutaja tellimuse täitmisest;
4.4.2. Mis tahes tehniliste probleemidega seotud häired: Interneti-ühenduse ja toiteallika probleemid, samuti Veebisaidi tehnilised rikked;
4.4.3. Kahjud ja kahju, mis on tekkinud saidi kasutajale seoses kolmandate isikute loata juurdepääsuga veebisaidi andmetele;
4.4.4. Kõik otsesed või kaudsed kahjud, mida veebilehe kasutaja kannab. Seda kohaldatakse ka kasumi kaotuse ja andmete kadumise suhtes.
4.5. Kasutaja nõustub kasutama veebisaiti ja teenuseid "nagu on" ja ilma veebisaidi omaniku garantiideta. Veebisaidi omanik ei garanteeri, et veebisaidi ja/või teenuste kasutamine vastab kasutaja nõuetele või soovidele, töötab non-stop, on ohutu ja ilma tehniliste riketeta.
4.6. Kasutaja on teadlik tellimuse kujundusest ja paigutusest (sh pildi sisu, prindikvaliteet jne).) võib sõltuda ka kasutajast ja seetõttu ei esita ta veebilehe omaniku vastu mingeid pretensioone ega nõudmisi.
4.7. Veebilehe omanik ei vastuta värvitoonide erinevuste eest, mida on võimalik tuvastada, kui võrrelda saadud tellimuse värvitoone arvutimonitoril kuvatavate värvitoonidega, olenemata sellest, kes on arvuti omanik.
4.8. Kasutaja tellimus on lõplik; pärast tellimuse esitamist ei saa muudatusi ja / või muudatusi teha ning tellimust ei saa tühistada ei osaliselt ega täielikult. Käesolevas punktis nimetatud tingimused ei keela veebilehe omaniku esindajatel tellimuse täpsemaks määratlemiseks või kahtluse korral muudatuste tegemiseks kasutajaga ühendust võtta.
4.9. Kasutaja tellimus täidetakse veebisaidil märgitud tähtaja jooksul pärast täieliku makse saamist. Nimetatud termin ei sisalda kohaletoimetamise aega. Kohaletoimetamine toimub vastavalt tarnetähtajale. Kasutaja nõustub, et veebilehe omanikul on õigus tellimust mitte täita, kui selle sisu ja / või kujundus ei vasta veebilehe kasutustingimustele (sealhulgas, kuid mitte ainult: käesolevate Tingimuste punkt 4.1).

4.10. Paigutatud tellimuse täitmine hõlmab kohaletoimetamist kasutaja tellimuses märgitud aadressile. Veebilehe omanik ei vastuta kahjude ja viivituste eest, mis tulenevad valesti koostatud / kujundatud tellimusest (sh., järjekorras ebaõiged andmed), kolmandate isikute tegevus või vääramatu jõud.
4.11. Kasutaja tasub tellimuse eest täieliku ettemaksuna, mis tuleb teostada määratud tähtajaks ja korras pärast arve saamist. Hind ja allahindlused (kui neid on) on arvel märgitud.
4.12. Kui tellimuse eest tasumist määratud tähtajaks ja / või summaks ei laeku, tühistatakse kasutaja tellimus ilma eelneva etteteatamiseta. Sellisel juhul ei esita kasutaja veebisaidi omaniku vastu mingeid nõudeid ega nõudmisi.

5. Autoriõigus ja muud õigused
5.1. Veebilehe omanik jätab endale Kõik veebilehe õigused (sh., omandiõigused ja autoriõigus). Kasutaja on teadlik, et nende õiguste rikkumine on ebaseaduslik ja võib olla karistatav.
5.2. Veebisaidi kasutamine, konto avamine või tellimuse esitamine ei anna kasutajale mingeid Veebisaidi õigusi ega selle osi.

6. Privaatsuspoliitika
6.1. Kasutaja nõustub, et kogu esitatud teavet ja andmeid kasutatakse, töödeldakse ja salvestatakse veebisaidi omaniku andmebaasi. Isikuandmeid kogutakse, kui kasutaja on veebisaidil registreeritud pakutavate teenuste vastuvõtmise ulatuse kohta, kasutab teenuseid ja/või avab kasutajakonto.
6.2. Veebisaidi külastamisel ja selle teenuste kasutamisel registreeritakse automaatselt kogu teave arvuti IP-aadressi, Interneti-brauseri, taotluse kuupäeva ja kellaaja kohta.
6.3. Saadud teavet kasutatakse järgmiste eesmärkide saavutamiseks:
6.3.1. Tagada teenuste (sh kohandatud sisu ja reklaami teenused);
6.3.2. Viia läbi inspekteerimisi, uuringuid ja analüüse, et selgitada välja, millised tegurid mõjutavad ja parandavad Veebisaidi tehnoloogiaid ja teenuseid;
6.3.3. Tuvastamata kasutaja;
6.3.4. Et teavitada kasutajat uusimaid teenuseid, tooteid ja pakkumisi, samuti muid ettepanekuid;
6.3.5. Korraldada internetis võistlusi, pakkumisi, küsitlusi ja muid tegevusi veebilehel.
6.4. Veebilehe omanik ei avalda kolmandatele isikutele mingit teavet, välja arvatud Läti Vabariigi õigusaktidega reguleeritud juhtudel.
6.5. Veebilehe omanik annab kasutajale võimaluse muuta kasutajakonto andmeid igal ajal. Kasutajakonto andmed on kaitstud parooliga, et tagada privaatsus ja ohutus.
6.6. Veebilehe omaniku õigused ja kohustused seoses füüsiliste isikute andmete töötlemise ja kaitsega on reguleeritud Läti Vabariigi õigusaktides sätestatud normidega. Veebilehe omanikul on õigus arvata, et talle esitatud teave tuvastatud füüsiliste isikute kohta on tõene ja et sellist teavet edastaval isikul on õigus seda veebilehe omanikule edastada.
6.7. Veebisaiti kasutades Kasutaja kinnitab oma nõusoleku privaatsuspoliitika ja sama nõusoleku majandusüksuse nimi, mida Kasutaja kasutab Veebilehel ja nimi, mis teatud teave on esitatud (kui üldse), sealhulgas andmete kogumine ja nende kasutamist, ja Kasutaja kinnitab nõusolekut Tingimustega Kodulehel.
6.8. Kasutaja on teadlik asjaolust, et andmete edastamine internetis ei ole täiesti ohutu. Veebisaidi omanik ei anna mingit garantiid kasutaja andmete ohutuse kohta. Kasutaja ise vastutab paroolide, finantsteabe ja konto andmete turvalisuse ja konfidentsiaalsuse eest.
7. Kohtualluvus
7.1. Kõik vaidlused veebilehe kasutajate ja veebilehe omaniku vahel (sh kõik nõuded ja nõudmised, mis tekivad seoses käesolevate tingimustega, samuti nende tingimuste rikkumine, kohaldamine ja tõlgendamine ning nende kehtivus) lahendatakse vastavalt Läti Vabariigi õigusaktidele.
Tagasimakse puhul arvatakse tagastatavast summast maha asjaomase finantseerimisasutuse kasuks võetud ülekandetasu. Küsimused miks, palun saatke vastava finantsasutuse tugiosakonnale
Tellimuse saate esitada kohapeal, meie laos aadressil Madonas str.21*85, Riia, Läti, olles veendunud, et õige toode on tõesti saadaval ja sobib teile.
Tagastatavast summast on välja arvatud ülekandetasu finantsasutuse Tellimuselt.

 

Kas küsimusi on?

Kui teil on raske otsustada, mida valida, võtke meiega ühendust, kasutades tagasihelistamise vormi

Ilu seadmed

Sortimendi värskendused on juba siin meie kodulehel! Kõik tooted laos.

Lisateave